พุทธทาสภิกขุ

posted on 20 May 2010 01:14 by tomatong

เกิดเหตุอะไร

 

    เกิดเหตุอะไร  อย่าตื่นใจ  ไปตามเขา

ปัญญาเรา  มีหน้าที่  พิพากษา

ต้องดูน้ำ  ดูลม ระดมมา

พิจารณา  เชิงชั้น  หมั่นตริตรองฯ

 

ถ้ารู้หยั่ง  อดีต  อนาคต

ปัจจุบัน  จะถูกหมด  สิ้นทั้งผอง

ยิ่งขันติ  เมตตา  มาประคอง

จะยิ่งมอง  อย่างถูกควร  ถ้วนทุกพันธุ์ ฯ

 

ในโลกนี้  ไม่มี  อะไรเที่ยง

เหมือนมันเหวี่ยง  ซ้าย-ขวา-เขว  อยู่เหหัน

รู้จักหน่วง  ถูกที่กลาง  วางดุลย์พลัน

จะพ้นอัน-  ตรายรอด  ตลอดไป ฯ

 

------------------------------

 

เขาจะดีกว่าเรา (ให้เขาเถิด)

 

เขาจะดี  กว่าเรา  ช่วยเขาเถิด

มันจะเกิด  ผลดี  กว่าที่หวง-

ไว้ดีเด่น  แต่เรา  เฝ้าประท้วง,

โลกยิ่งกลวง  จากความดี,  ดีอะไร ? ฯ

 

รีบช่วยให้  แต่ละคน  ดีกว่าเรา

โลกจะเพรา  เพริศพริ้ง  และยิ่งใหญ่ :

คาดด้วยธรรม,  อุปัททวะ  ก็ละไกล;

ริษยาใคร  เท่ากับขุด  โลกทรุดลง ฯ

 

จงเมตตา  มุทิตา  อารีเถิด

จะไม่เกิด  กิเลสเผา  เราเป็นผง

เห็นแก่โลก  ยิ่งกว่าตน,  นั่นคนตรง:

คนคด หลง-  ดีแต่ตัว  มัวข่มคน ฯ