พุทธศาสนาบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ แต่ทำไมไม่ได้ห้ามกินเนื้อสัตว์

พระสงฆ์ก็ยังกินเนื้อสัตว์ได้

 

Comment

Comment:

Tweet

นั่นสิ อันนี้เคยตั้งคำถามในใจเหมือนกัน

#4 By C-C on 2008-09-09 12:45

ขอบคุณท่านผู้รู้ทั้งสองมากขอรับsurprised smile

#3 By tomatong on 2008-08-08 23:30

ศีลข้อที่ว่าด้วยการห้ามฆ่าสัตว์นั้นมีองค์ประกอบอยู่ว่า
1.สัตว์นั้นมีชีวิต
2.รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต
3.พยายามฆ่า
4.สัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้น
ถ้าครบทั้ง 4 ข้อถือว่าผิด เพราะศีลส่วนมากอาศัยเจตนาเป็นหลัก

ผู้ฆ่าและผู้ยินดีในการฆ่านั้นย่อมได้รับความเศร้าหมองของจิตใจ

ผู้ที่ไม่ได้ฆ่าและไม่ยินดีในการฆ่าย่อมไม่ได้รับความเศร้าหมองของจิตใจ

พระท่านจะฉันเนื้อที่ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นการฆ่านั้น และต้องพิจารณาก่อนที่จะฉัน เพื่อความไม่มัวเมาในอาหารนั้น ที่พระพุทธเจ้าให้ภิกษุฉันเนื้อได้เพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่าย ฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉันเพื่อความมัวเมาในรสอาหารนั้นๆย่อมเสื่อมในธรรม

big smile big smile big smile

#2 By Nirvana on 2008-08-05 13:41

ขณะที่เกิด Big Bang
กฎทุกอย่างก็กำเนิดขึ้นแล้ว
ในทางคำสอนประมาณว่า
ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมา
ล้วนถูกกำหนดกฏชีวิตตั้งแต่เกิด
โดยกฏนิเวศน์ กระมัง
เพื่อหาอาหาร เพื่อยังชีพ เพื่อเป็นอาหาร
ที่สำคัญศาสดาสอนว่า
ให้ทานอาหารเพื่อยังชีพ
ทานแค่รู้อิ่ม รู้พอ
แนวๆนี้กระมัง??